پکیج قوانین صوتی را که شامل قوانین مدنی،مجازات،آدم،آدک،تجارت،اساسی هست را همین حالا تهیه نمایید

متن کامل و نهایی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹

احمد خراماناحمد خرامان
833 بازدید

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 توسط مجلس شورای اسلامی در فایل pdf و متن

: ماده 1 -مجازات های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازات های بازدارنده
مصوب 2/3/1375 با اصالحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل میشود:
1 الف- مجازات حبس موضوع ماده )614 )قانون
)به استثنای تبصره آن( به حبس درجه
شش؛
ب- مجازات حبس موضوع ماده )621 )قانون2 ،در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید
باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛
پ- تبصره ماده )621 )قانون3 ،نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده )122 )قانون
1392/2/1 مصوب اسالمی مجازات 4
عمل میشود.
مجازات حبس موضوع ماده )677 )قانون5 ،در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد
میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده؛
ث- مجازات حبس موضوع ماده )684 )قانون6 به حبس درجه شش؛
ج- مجازات موضوع مواد )6۰8)
7
)697( و 8
به جزای نقدی درجه شش؛
ماده 2 -یک تبصره به شرح زیر به ماده )18 )قانون مجازات اسالمی مصوب 1/2/1392 با اصالحات
و الحاقات بعدى الحاق میشود:
تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در
قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت
صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند و عدم رعایت مفاد این تبصره
موجب مجازات انتظامی درجه چهار میباشد.
ماده 3 -یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره )6 )به ماده )19 )قانون مجازات اسالمی مصوب
:میشود الحاق 1392/2/1
تبصره 6 -تمام حبس های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میشود.
ماده 4 -صدر ماده )23 )قانون مجازات اسالمی مصوب 1/2/1392 به شرح زیر اصالح و بندها و
تبصره های ذیل آن ابقاء میشود:

قانون کاهش جمازات حبس تعزیری )نسخه اختصاصی پایگاه خربی اختبار( | 3
ماده 23 -دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است،
با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند
مجازات از مجازاتهای تکمیلی بندها و تبصره های این ماده محکوم نماید:
ماده ۵ -ماده )28 )قانون مجازات اسالمی مصوب 1/2/1392 به شرح زیر اصالح میشود:
ماده 28 -کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام
جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعالم شده از سوی بانک مرکز،
هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات مزیران تعدیل و در مورد
احکامی که بعد از آن صادر میشود، الزم االجرا میگردد.
ماده 6 -ماده )37 )قانون مجازات اسالمی مصوب 1/2/1392 به شرح زیر اصالح و یک تبصره به
آن الحاق میشود:
ماده 37 -در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات
تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات های درجه چهار و باالتر؛
ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این
مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر
از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛

قانون کاهش جمازات حبس تعزیری )نسخه اختصاصی پایگاه خربی اختبار( | 4
تبصره- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف
مییابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل
میشود.
ماده ۷ -یک تبصره به شرح زیر به ماده )47 )قانون مجازات اسالمی مصوب 1/2/1392 الحاق
میشود:
تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در
کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بالمانع است. همچنین تعلیق
9 مجازات جرائم علیه عفت عمومی )به جز جرائم موضوع مواد )639)
کتاب پنجم 1۰ و)64۰)
قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375 با اصالحات و
الحاقات بعدی( و کالهبرداری و کلیه جرائم در حکم کالهبرداری و جرائمی که مجازات
کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب میشود و شروع به
جرائم مقرر در این تبصره، بالمانع است. رعایت ماده )46 )این قانون در خصوص این تبصره
الزامی است.
ماده ۸ -یک تبصره به شرح زیر به ماده )57 )قانون مجازات اسالمی مصوب 1/2/1392 الحاق
میشود:
ماده 57 -در حبس های تعزیری درجه یک تا درجه چهار، پس از سپری شدن یک پنجم و
در حبس های تعزیری درجه پنج تا درجه هفت به طور مطلق دادگاه صادر کننده حکم
قطعی میتواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت
شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد

قانون کاهش جمازات حبس تعزیری )نسخه اختصاصی پایگاه خربی اختبار( | 5
یا بیماری که در فرآیند اصالح یا جبران خسارت وارده بر بزهدیده مؤثر است، محکوم را با
رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم میتواند در طول دوره
تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و
دادگاه موظف به رسیدگی است.
تبصره- مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در
صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس قابل اعمال است.
ماده 9 -تبصره ماده )62 )قانون مجازات اسالمی مصوب 1/2/1392 با عنوان تبصره )1 )ابقاء و دو
تبصره به عنوان تبصره های )2 )و )3 )به شرح زیر به آن الحاق میشود:
تبصره 2 -مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار
نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اعمال است.
تبصره 3 -قوه قضائیه میتواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی
که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرد، با نظارت سازمان
زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه
اجرایی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان
زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده 1۰ -ماده )72 )قانون مجازات اسالمی مصوب 1/2/1392 به شرح زیر اصالح میشود:
ماده 72 -تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس
باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
ماده 11 -ماده )1۰4 )قانون مجازات اسالمی مصوب 1/2/1392 به شرح زیر اصالح و یک تبصره به
آن الحاق میشود:

ماده 1۰4 -عالوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و
)536 )11 جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، جرایم مندرج در مواد
12
،
)596(
13 )6۰8( ، 14 )6۰9( ، 15 )622( ، 16 )632( ، 17 )633( ، 18 )641( ، 19 )647( ، 2۰ )648( ، 21
،
)668(
22 )669( ، 23 )673( ، 24 )674( ، 25 )676( ، 26 )677( ، 27 )679( ، 28 )682( ، 29 )684( ، 3۰
،
)685(
32( ، 69۰ در مواردی که امالک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد( 317
)692(
33 )693( ، 34 )694( ،
35 )697( ،
36 )698( ،
37 )699( ، 38 )7۰۰( ، 39 )716( ، 4۰ )717( ، 41
و
)744(
کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات های بازدارنده( مصوب 42
2/3/1375و جرائم انتقال مال غیر و کالهبرداری موضوع ماده )1 )قانون تشدید مجازات
مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت
این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه 43 نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده )36)
جرائم در حکم کالهبرداری و جرائمی که مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق
قانون کالهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزهدیده و سرقت موضوع مواد )656 ،)
)657( ،)661 )و )665 )کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات های
بازدارنده( مصوب 2/3/1375 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون
ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور،
همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در
صورت داشتن بزهدیده مشمول تبصره )1 )ماده )1۰۰ )این قانون و ماده )12 )قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 بوده و قابل گذشت است.

قانون کاهش جمازات حبس تعزیری )نسخه اختصاصی پایگاه خربی اختبار( | 8
تبصره- حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در
قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.
44 ماده 12( -حذف شد(
ماده 13( – حذف شد(
ماده 14( -حذف شد(
ماده 1۵ -ماده )134 )قانون مجازات اسالمی مصوب 1/2/1392 به شرح زیر اصالح و چهار تبصره
ذیل آن حذف میشود:
ماده 134 -در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:
الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود و در این صورت،
دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعداد جرائم مختلف ذکر شده،
مجازات را تشدید کند.
ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر
یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک، حداکثر مجازات
قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر
مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
ت- در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این
ماده اقدام میشود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و باالتر سبب
تشدید مجازات جرائم اخیر نمی شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و باالتر، به

مواد 12 و 13 و 14 مصوبه اولیه مجلس شورای اسالمی در اصالح بعدی به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف شدند 44

قانون کاهش جمازات حبس تعزیری )نسخه اختصاصی پایگاه خربی اختبار( | 9
طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود
و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر
مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت
شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجراء گردد، مجازات اشد بعدی
اجراء میشود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی
محاسبه میشود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه
جرم نباشد دادگاه میتواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل
آن اضافه کند.
چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل
شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم میشود.
ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات های مندرج در مواد )23)
یا 45
)26(
این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء 46
میشود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر آشد باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده
)25 )این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، عالوه بر مجازات
اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود.
خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هریک از جرائم، مطابق مواد
)37 )و )38 )این قانون اقدام میشود.

مجازات های تکمیلی45
مجازات های تبعی46

قانون کاهش جمازات حبس تعزیری )نسخه اختصاصی پایگاه خربی اختبار( | 10
د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات
تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.
ماده 16 -ماده )137 )قانون مجازات اسالمی مصوب 1/2/1392به شرح زیر اصالح میشود
ماده 137 -هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای
تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده
حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش
گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم
است و دادگاه میتواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.
ماده 1۷ -ماده )139 )قانون مجازات اسالمی مصوب 1/2/1395 به شرح زیر اصالح و تبصره آن
ابقاء میشود
ماده 139 -در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد )37 )و )38 )
این قانون اقدام میشود.
ماده 1۸ -متن زیر به ماده )728 )قانون مجازات اسالمی مصوب 1/2/1392 الحاق میشود
عبارت »حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا« از بند )1 )ماده )3 )قانون وصول
برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373و عبارت »یا
قانون« از صدر ماده )127 )این قانون حذف میشود و تبصره )1 )ماده )1 )و تبصره )6 )ماده
)5 )قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب 15/9/1367
مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و
کتاب 47 معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده )666)

47
.ماده ۶۶۶– در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود
پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات های بازدارنده( مصوب 2/3/1375 و تبصره
آن نسخ میگردد.
ماده 19( -حذف شد(

دسته بندی وبلاگ
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
سبد خرید خالی است.
ورود به سایت