وبلاگ

تعرفه خدمات قضایی سال 1399

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ

در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد

هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال و یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود.

تقدیم شکایت کیفری (افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رییس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند)

تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات

هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد

هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری

هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد

هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال

عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال)

پروانه وکالت پایه (1)

پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد

پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان‌ها

پروانه وکالت اختیاری

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری:‌ شعب دیوان

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب تجدیدنظر

هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی از 400.000 تا 1.800.000 طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه 

هزینه دادرسی موضوع بند (12) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته

در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته 

در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته 

در مرحله فرجام‌خواهی پنج و نیم درصد ارزش خواسته

هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد

هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی

هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور

هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی

هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضائی

هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد

 هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل

تا مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال

نسبت به مازاد تا ده میلیون (10.000.000) ریال 

نسبت به مازاد تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال 

مازاد بر یکصد میلیون (100.000.000) ریال 

 سایر موارد

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه اول

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه‌های بعدی

هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری

هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری

هزینه درخواست اجرای ماده 477 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392

اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی

هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا 

هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده

هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور

درآمد حاصل از اجرای ماده 230 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 مطابق ماده قانون مربوطه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *